Regulamin III edycji Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne: „Zawód nie zawodzi”

§1
Organizator konkursu

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne: „Zawód nie zawodzi” jest stowarzyszenie HUMANEO, które powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa czuwa nad przebiegiem Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie.

§2
Zakres terytorialny Konkursu

1. Bieżąca edycja konkursu obejmuje ograniczoną liczbę szkół wybranych poprzez Organizatora Konkursu. Wybrane przez Organizatora szkoły otrzymają pisemne zaproszenie do udziału w Konkursie.

2. Bieżąca edycja konkursu odbędzie się w trzech regionach:
a. Region Mszana Dolna
b. Region Limanowa
c. Region Muszyna

3. Celem organizacji Konkursu Organizator powołuje do współpracy szkoły będące Liderami Regionalnymi Konkursu. Liderami Regionalnymi są:

a. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
b. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
c. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

§3
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
1. Rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno – informatycznych.
2. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych.
3. Motywowanie szkół gimnazjalnych do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów.
4. Podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
6. Propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie.
7. Propagowanie e – learningowych form nauczania.

§4
Terminarz Konkursu

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
1. Etap próbny: 23.03.2015 r.
2. Etap szkolny: 30.03.2015 r.
3. Finał regionalny konkursu:
   1. 28.04.2015 r. - Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
   2. 29.04.2015 r. - ZSTiO w Limanowej;
   3. 30.04.2015 r. - ZSTI w Mszanie Dolnej;
4. Super Finał Konkursu: 22.05.2015 r. w ZSTI w Mszanie Dolnej.

§5
Zasady Konkursu

1) Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Konkursu: http://www.zawodniezawodzi.pl
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o platformę e-learningową w formie rozwiązywanego on-line quizu.
3) Tematyka pytań konkursowych będzie zawarta w materiałach dydaktycznych przygotowanych przez Organizatora Konkursu. Materiały dydaktyczne na potrzeby poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na platformie konkursowej z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym uczestnikom konkursu na zapoznanie się z nimi.
4) Do przeprowadzenia etapu próbnego oraz etapu szkolnego Konkursu niezbędne jest przygotowanie w szkołach komputerów podłączonych do sieci Internet, wyposażonych w przeglądarkę stron internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer).
5) Konkurs odbywać się będzie w następujących obszarach:
a) Obszar Informatyczny
b) Obszar Techniczny
c) Obszar Motoryzacyjny
d) Obszar Aranżacji Przestrzeni
e) Obszar Organizacji Reklamy
f) Obszar Gastronomiczny
6) W każdym regionie zostaną wybrane cztery obszary, w których będzie rozgrywany Konkurs. Obszary konkursowe zostaną wybrane na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego przez Organizatora Konkursu.
7) Szkoła biorąca udział w konkursie zostanie przyporządkowana do odpowiedniego Regionu na podstawie jej lokalizacji przez Organizatora Konkursu.
8) Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej konkursu. Formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu, należy wydrukować i podpisany przez dyrektora szkoły wysłać na adres: ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „KONKURS” lub jego podpisany skan drogą elektroniczną na adres: joanna.niec@humaneo.pl, w terminie do 25.03.2015 r. Do 25.03.2015 r. przyjmujemy także zgłoszenia za pośrednictwem formularza on- line, dostępnego na stronie Konkursu. Zgłoszenie on- line nie wymaga dodatkowych formalności.
9) Po weryfikacji szkoły, wskazany przez dyrektora szkoły szkolny Koordynator Konkursu otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu, adres platformy wraz z loginem i hasłem.
10) Zgłoszenie ucznia do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
a) Uczeń zakłada swoje indywidualne konto na platformie konkursowej wskazanej mu przez Koordynatora Konkursu.
b) Szkolny koordynator konkursu weryfikuje dane uczniów i podaje uczniowi klucz dostępu do odpowiednich kursów poświęconych wybranym przez ucznia obszarom konkursu.
11) Przed zapisaniem ucznia do odpowiedniego obszaru Konkursu, szkolny koordynator konkursu zbiera od uczniów oświadczenia - wzór dostępny na stronie Konkursu.
12) Szkoła zgłoszona do Konkursu jest zobowiązana do umieszczenia baneru Konkursu i logo stowarzyszenia HUMANEO na swojej stronie internetowej oraz na materiałach promujących Konkurs.
13) Podczas Konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązania quizu on-line.
14) Konkurs przebiega w czterech etapach:
a) Etap próbny, którego celem jest zaznajomienie uczniów ze sposobem rozwiązywania quizów z wykorzystaniem platformy konkursowej. Zarówno wyniki indywidualne uczniów, jaki i wynik całościowy szkoły podczas etapu próbnego nie będzie brany pod uwagę. Udział w etapie próbnym nie jest obligatoryjny.
b) Etap szkolny - uczniowie rozwiązują quiz on-line w dniu 30.03.2015 r. w swoich szkołach macierzystych, w godzinach określonych w harmonogramie przeprowadzenia etapu szkolnego. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie Konkursu.
c) Finał Regionalny Konkursu: uczniowie zakwalifikowani do Finału Konkursu rozwiązują quiz on line w dniu różnym dla poszczególnych liderów lokalnych (terminy zostały dookreślone w harmonogramie) r., w miejscu określonym przez Organizatora Konkursu.
d) Super Finał Konkursu: uczniowie zakwalifikowani do Super Finału odpowiadają na pytania konkursowe przygotowane przez ekspertów Akademii Dyplomacji i Wizerunku z zakresu tematyki dotyczącej zasad savoir vivre, w formule quizu w miejscu określonym przez Organizatora Konkursu.
15) Punkty zdobyte w etapie szkolnym oraz w finale Konkursu przez uczniów danej szkoły sumują się na rzecz wybranej szkoły i stanowić będą podstawę do sporządzenia rankingu aktywności szkół.
16) Ranking aktywności szkół obliczony zostanie wg wzoru: (suma punktów zdobytych przez wszystkich uczniów biorących udział w etapie szkolnym) / (Liczba uczniów w gimnazjum) + ( Suma punktów zdobytych podczas finału)/8 *
*podczas finału szkołę może reprezentować maksymalnie ośmiu uczestników - po dwóch w każdym z obszarów konkursowych

§6
Przebieg Konkursu

I. Etap próbny

Uczeń rozwiązuje quiz na następujących zasadach:
1) na rozwiązanie quizu uczeń ma określoną ilość czasu odmierzaną przez system,
2) indywidualne wyniki ucznia uzyskane podczas etapu próbnego nie są brane pod uwagę podczas etapu szkolnego,
3) do etapu próbnego uczeń może podejść nieograniczoną ilość razy,
4) quiz podczas etap próbnego dostępny będzie do rozwiązania w dniu 23.03.2015 r., w godz. 8.00 – 20.00,
5) uczeń może rozwiązać quiz w szkole lub samodzielnie po zajęciach szkolnych,
6) Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników Konkursu bezpośrednio po odnotowaniu próby ucznia przez platformę.

II. Etap szkolny
1) Za przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu odpowiedzialny jest szkolny Koordynator Konkursu.
2) Uczeń rozwiązuje quiz na następujących zasadach:
a) na rozwiązanie quizu uczeń ma określoną ilość czasu odmierzaną przez system,
b) do etapu szkolnego uczeń może podejść tylko jeden raz w każdym z obszarów,
c) pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych dla danego rodzaju Konkursu,
d) za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje określoną w pytaniu liczbę punktów,
e) w przypadku gdy ilość zgłoszonych do Konkursu uczniów będzie większa niż liczba komputerów w szkole, należy przeprowadzić etap szkolny Konkursu w turach, przyjmując zasadę, że uczniowie rozwiązujący quiz we wcześniejszych turach nie mogą komunikować się z uczniami rozwiązującymi quiz w turach późniejszych.
3) Etap szkolny dostępny będzie 30.03.2015 r. w godz. 8:00 – 15:00.
4) Uczniowie rozwiązują quiz samodzielnie, w obecności szkolnego Koordynatora Konkursu.
5) Indywidualne wyniki uczniów będą dostępne na kontach uczestników na platformie Konkursu.
6) Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły.
7) W przypadku gdy uczeń przystąpi do konkursu w kilku obszarach, do rankingu aktywności szkół wlicza się tylko jeden najlepszy wynik punktowy uzyskany przez ucznia.
8) Szczegółowy harmonogram godzinowy rozgrywania etapu szkolnego Konkursu będzie dostępny na stronie Konkursu.
9) Do finału regionalnego Konkursu zostanie zakwalifikowanych po dwóch uczniów z każdej szkoły w każdym z obszarów Konkursowych, którzy osiągną najlepszy wynik punktowy.
10) W przypadku uczniów, których wynik punktowy jest taki sam, o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania quizu. Wyższe miejsce uzyska uczeń, który rozwiąże quiz w krótszym czasie.
11) W przypadku gdy uczeń uzyskał kwalifikację w kilku obszarach ma prawo wyboru obszaru, w którym będzie reprezentował szkołę w finale regionalnym.
12) Podczas rozwiązywania quizu zabronione jest korzystanie z programów zainstalowanych w systemie operacyjnym, wyszukiwarek internetowych, poczty elektronicznej, wszelkich komunikatorów oraz innych środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych.

III. Finał regionalny Konkursu
1. Finał regionalny odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora, w dniu właściwym dla danego regionu (szczegóły w harmonogramie)., o godz. 9:00.
2. Finał regionalny polega na rozwiązaniu quizu on-line przez wszystkich uczestników z danego obszaru Konkursu, w tym samym czasie. W przypadku uczniów, których wynik punktowy jest taki sam, o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania quizu. Wyższe miejsce uzyska uczeń, który rozwiąże quiz w krótszym czasie.
3. Podczas rozwiązywania quizu zabronione jest korzystanie z programów zainstalowanych w systemie operacyjnym, wyszukiwarek internetowych, poczty elektronicznej, wszelkich komunikatorów oraz innych środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych.
4. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.

IV. Super Finał Konkursu
1. Super Finał odbędzie się w ZSTI w Mszanie Dolnej, o godz. 9:00, w terminie określonym w regulaminie.
2. Super Finał przybierze formułę teleturnieju – quizu z udziałem mediów, publiczności i prowadzącego.
3. Super finał nie będzie realizowany za pośrednictwem platformy e- learningowej.
4. Finaliści Super finału będą odpowiadać na pytania związane z zasadami savoir vivre.
5. W Super finale wezmą udział wszyscy zakwalifikowani jednocześnie- brak podziału na tury i etapy.
6. Do Super Finału kwalifikowani są uczniowie, którzy zwyciężyli- zajęli I miejsce- w poszczególnych obszarach w Finale Konkursu.
7. Szczegółowy regulamin, formuła i materiały obowiązujące na Super Finale zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

§7
Nagrody

1) W Konkursie przewidziane są nagrody dla:
a) najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w finale regionalnym w każdym obszarze konkursowym.
b) najlepszego gimnazjum; o wyniku szkoły zdecyduje suma punktów zdobytych przez wszystkich uczniów z danej szkoły w trakcie etapu szkolnego i finału regionalnego Konkursu, w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole, według wzoru jak w §5 pkt. 16,
c) Nagroda Specjalna Sponsora Konkursu TOYOTA KOBOS NOWY SĄCZ – przejażdżka Toyotą hybrydową dla rodziny zwycięzcy oraz Dyrekcji Szkoły ucznia, który podczas finału Konkursu uzyska najwyższy wynik punktowy.

§8
Tematyka obszarów konkursowych

Zadania konkursowe zostaną opracowane na podstawie materiałów dydaktycznych umieszczonych na e-learningowej platformie Konkursu.

I. Obszar informatyczny

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników obowiązujący na wszystkich trzech etapach konkursu:
1) budowa komputera PC
2) obsługa systemu operacyjnego i oprogramowania
3) sposoby przetwarzania informacji
4) korzystanie z sieci Internet
5) wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
6) posługiwanie się edytorem tekstu
7) posługiwanie się edytorem grafiki
8) posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym
9) nowości sprzętowe w informatyce
10) multimedialne zastosowania komputera
11) rozwiązywanie problemów za pomocą komputera, algorytmika
12) zagrożenia związane z korzystaniem z komputera oraz Internetu
13) Informacje dotyczące systemu certyfikacji informatycznej ECCC.

II. Obszar techniczny

1) Zagadnienia z mechaniki (dźwignie i wielokrążki, kinematyka i dynamika ruchu)
2) Najwięksi wynalazcy i ich wynalazki
3) Maszyny i urządzenia (silniki spalinowe, pompy i turbiny wodne)
4) Zagadnienia z rysunku technicznego (rzutowanie prostokątne i aksonometryczne, przekroje i kłady przekrojów oraz wymiarowanie)
5) Wytwarzanie energii elektrycznej – elektrownie i ich urządzenia
6) Technika oświetleniowa – źródła światła
7) Prawo Ohma, I i II Prawo Kirchhoffa – proste zadania, rezystancja zastępcza
8) Elektronika – diody, tyrystory, tranzystory i optoelektronika
9) Źródła energii odnawialnej
10) Historia architektury – style architektoniczne
11) Osiągnięcia konstrukcyjne i inżynierskie na przełomie wieków
12) Znani inżynierowie - architekci i ich budowle – Antonio Gaudi 1825 – 1925
13) Znani inżynierowie - architekci i ich budowle – Gustawo Eiffel 1832 – 1923

III. Obszar Aranżacji Przestrzeni

1) Inwentaryzacja zieleni (czemu służy i jakie są zasady jej zgłaszania)
2) Formy ochrony przyrody
3) Typologia krajobrazu naturalnego Polski
4) Pomniki przyrody
5) Byliny i ich zastosowanie w terenach zieleni
6) Pokrój drzew i krzewów (rodzaje)
7) Historia sztuki ogrodowej (prehistoria – barok)

IV. Konkurs Sponsora Generalnego – Toyota Kobos Nowy Sącz – obszar motoryzacyjny

1) Historia motoryzacji na świecie (od Leonardo da Vinci do Rudolfa Diesla i Nicolausa Augusta Otto).
2) Pierwsze konstrukcje pojazdów samochodowych:
- Gottlieb Daimler,
- Karl Benz,
- Wilhelm Maybach.
3) Geneza powstania kultowych pojazdów XX wieku:
- Ford T (Henry Ford),
- Volkswagen „Garbus” (Ferdinand Porsche).
4) Historia firmy Toyota - od przemysłu włókienniczego do motoryzacji:
- Sakichi i Kiichira Toyoda, założyciele,
- początki i rozwój firmy Toyota Motor Corporation,
- geneza powstania najpopularniejszych marek firmy Toyota: Corolla, Celica, Lexus.
5) Napędy hybrydowe - pierwsza konstrukcja wg Ferdinanda Porsche (połączenie silnika spalinowego i elektrycznego w pojazdach samochodowych).
6) Zalety i wady napędów hybrydowych.
7) Pierwszy na świecie wdrożony do seryjnej produkcji samochód osobowy z napędem hybrydowym firmy Toyota – model Prius:
- zasada działania układu hybrydowego (silnik spalinowy – silnik elektryczny),
- osiągi i własności trakcyjne kolejnych generacji modelu Prius.
8) Motoryzacja XXI wieku:
- koncepcje nowoczesnych pojazdów o napędzie elektrycznym,
- pojazdy z systemem Drive – by – Wire (sterowanie przewodowe) – ogólne założenia.

V. Obszar organizacji reklamy

1) Reklama i jej cele
2) Nośniki i środki reklamy
3) Etyka w reklamie
4) Ograniczenia prawne reklamy
5) Agencje reklamowe
6) Psychologia oddziaływania reklamy
7) Dzieje reklamy
8) Dzieje reklamy w Polsce
9) PR - uwarunkowania działań wizerunkowych
10) Przygotowanie działań PR
11) Marketing jako narzędzie przedsiębiorcy
12) Negocjacje sprzedażowe

§9
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie ucznia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Login ucznia pozostaje niezmienny podczas całego trwania Konkursu, na wszystkich jego etapach.
4. Obowiązkiem ucznia jest nieujawnianie loginu i hasła innym osobom.
5. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikłe nie z jego winy uniemożliwiające wzięcie udziału w etapie szkolnym Konkursu.
7. Nadzór merytoryczny nad Konkursem pełni Komisja Konkursowa.
8. O ostatecznej interpretacji Regulaminu decyduje Komisja Konkursowa.
9. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są nieodwołalne.

Harmonogram Konkursu
TerminDziałanie
do 25.03.2015rejestracja udziału szkół w Konkursie
06.03.2015opublikowanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu na platformie Konkursowej
23.03.2015etap próbny Konkursu
30.03.2015etap szkolny Konkursu
03.04.2015opublikowanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych wymaganych na Finale Konkursu na platformie Konkursowej
28, 29, 30.04.2015finał Konkursu (w siedzibie poszczególnych Lokalnych Liderów)
28, 29, 30.04.2015opublikowanie listy zwycięzców Konkursu oraz rankingu szkół biorących udział w Konkursie – wręczenie nagród i zakończenie Konkursu (w siedzibie poszczególnych Lokalnych Liderów)
30.04.2015Opublikowanie materiałów na Super Finał
22.05.2015Super Finał Konkursu (w siedzibie ZSTI w Mszanie Dolnej)
22.05.2015opublikowanie listy zwycięzców Super Finału Konkursu, wręczenie nagród i zakończenie Konkursu (w siedzibie ZSTI w Mszanie Dolnej)